Privacy verklaring

In deze privacy verklaring wordt beschreven hoe POIDA de persoonsgegevens gebruikt en beschermt, die u aan ons verstrekt.

Wij streven ernaar ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. De organisatie POIDA zal zorgen dat alle verwerkingen van persoonsgegevens in overeenstemming zijn met deze privacyverklaring. POIDA kan deze verklaring te allen tijde aanpassen. Bezoek deze pagina dus regelmatig om te zien of u het eens bent met de wijzigingen. In het geval van grootste aanpassingen zullen de personen tot wie deze aanpassingen betrekking hebben op de hoogte gesteld worden door middel van mail.

Versie september 2021

1. Contactgegevens POIDA

POIDA controleert regelmatig of er aan dit privacybeleid voldaan wordt. Als er vragen of opmerkingen over dit beleid zijn, kunt u contact opnemen:

POIDA
Secretariaat maatschap Anesthesiologie, Intensive care en Pijnbestrijding
Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein
Nederland
Tel +31(0)883206868
E-mail: ceea@antoniusziekenhuis.nl

2. Persoonsgegevens die POIDA verwerkt:

Wanneer u zich inschrijft als deelnemer van de cursus, worden er persoonsgegevens verzameld. Dit gebeurt met verschillende doeleinden, welke in sectie 4 beschreven worden. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres :
  • Achternaam :
  • Voornaam :
  • Adres :
  • Postcode :
  • Woonplaats :
  • Land :
  • Registratienummer :

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die POIDA verwerkt

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze personen toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail, dan gaan we na of er onwettig verzamelde informatie in onze systemen zit en zullen we deze verwijderen.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt POIDA persoonsgegevens?

De voor- en achternaam worden verzameld om onderscheid te maken tussen alle personen die persoonsgegevens actief aan ons verstrekken bij inschrijving als deelnemer cursus. Daarnaast worden de voor- en achternaam gebruikt om aanwezigheid bij te houden bij de cursus in verband accreditatie.

Het BIG/RIZV nummer wordt verzameld om te kunnen controleren of iemand officieel anesthesioloog is en om accredidatietoekenning te faciliteren.

Het e-mailadres wordt verzameld om contact te kunnen onderhouden met de deelnemers.

Het adres, bestaande uit de straatnaam, het huisnummer, de postcode, de woonplaats en het land, wordt gebruikt voor het mogelijk maken van versturen van programmafolders.

IP-adressen worden verzameld om informatie te kunnen verkrijgen over de bezoekersaantallen van onze website en van specifieke pagina’s.

Financiële gegevens, bestaande uit het door u verstrekte bankrekeningnummer.

5. Hoe lang bewaart het POIDA persoonsgegevens?

Het CEEA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Zolang een persoon ingeschreven bestaat als deelnemer worden de gegevens bewaard. Hierna worden de gegevens verwijderd, tenzij anders aangegeven. U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens aan te passen of te verwijderen zoals beschreven in sectie 10.

Financiële gegevens zullen bewaard worden voor minimaal zeven jaar.

6. Toegang tot persoonsgegevens

De organisatiecommissie/secretariaat heeft toegang tot alle ingevoerde persoonsgegevens. Digitale persoonsgegevens zijn versleuteld door middel van wachtwoorden, zodat alleen geautoriseerde personen hiertoe toegang hebben. Deze wachtwoorden worden regelmatig aangepast. Eventuele papieren met persoonsgegevens staan in afgesloten kasten.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden niet gedeeld. POIDA is en voelt zich verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

8. Foto’s/beeldmateriaal

Tijdens de cursus kunnen foto’s of videoopnamen gemaakt worden. Deze worden te allen tijde achter de login op de POIDA-website gezet en worden dus afgeschermd voor personen die geen deelnemer zijn van de POIDA cursus. De foto’s/video-opnamen zullen automatisch op de website geplaatst worden, tenzij een persoon actief aangegeven heeft niet op de foto’s/video achter de login te willen staan. Het is altijd mogelijk om een verzoek tot verwijdering van foto’s/video te doen door een e-mail te sturen naar ceea@antoniusziekenhuis.nl

Foto’s/opnamen blijven bewaard achter de login op de website, tenzij er bezwaar tegen wordt gemaakt.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website maakt geen gebruik van tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door POIDA. Als laatste heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ceea@antoniusziekenhuis.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Onze website is SSL-beveiligd om u veilig te kunnen laten inloggen, uitloggen en uw gegevens te verzamelen.

12. Misbruik

POIDA neemt de bescherming van gegevens heel serieus en zal passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ceea@antoniusziekenhuis.nl

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip